بيشتر
1400/1/29 یکشنبه
logo
1400/1/21 شنبه
1398/5/15 سه‌شنبه
1395/6/20 شنبه


نمونه شرح وظا یف اداره یگان حفاظت
 
 • راهبری وتدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با شکاروصید غیرمجاز، تخریب محیط زیست ومسببین
آلودگی زیست محیطی وانجام اقدامات لازم درزمینه دستگیری متخلفین ذیربط و تشکیل پرونده  ومعرفی به
مقامات ذیصلاح قضایی با همکاری واحد حقوقی
 
 • برنامه ریزی واجرای دوره های آموزش نظامی ونحوه بکارگیری سلاح جهت محیط بانان وماموران اجرایی
 • تامین اسلحه ومهمات وتجهیزات مورد نیاز محیط بانان وتوزیع تسلیحات وتجهیزات انتظامی و مخابراتی
برابر جداول مصوب سازمانی درسطح اداره کل.
 
 • نظارت براستفاده پرسنل محیط بان از لباس،علائم و نشانهای متحداشکل طبق دستورالعمل مربوطه.
 • ساماندهی مجوزحمل سلاح سازمانی  مامورین یگان حفاظت
 • جمع آوری وارزیابی مستمراخبارواطلاعات درخصوص تخریب وآلودگی محیط زیست وشکاروصید
غیرمجازدرسطح استان وارایه  راهکارهای لازم جهت پیشگیری ازآن.
 
 • انجام اقدام لازم درخصوص گسترش همکاری باعوامل انتظامی محل ماموریت درکشف جرایم زیستمحیطی
درحوزه استحفاظی.
 
 • انجام هماهنگی های لازم باناجا ومراجع قضایی درزمینه تعقیب وادامه پیگیری متخلفین زیست محیطی درخارج
از حوزه استحفاظی استان محل وقوع جرم.
 
 • انجام هماهنگی های لازم باسایر دستگاههای اجرایی وانجام عملیات اطفاء حریق درمناطق آزاد، شکار ممنوع ومناطق
چهارگانه تحت مدیریت سازمان وانجام امور امدادی لازم.
 
 • حفاظت ازاموال،اماکن،مستحدثات وجلوگیری ازآسیب رسانی به آنها درمناطق آزادوتحت مدیریت.
 • همکاری با گشتهای تخصصی ویژه جهت پیشگیری وجلوگیری  ازایجاد هرگونه آلودگی وتخریب محیط زیست اعم از
آب،هوا، خاک وتنوع زیستی.
 
 • همکاری با گشتهای تخصصی ویژه جهت پیشگیری وجلوگیری ازفعالیت مراکز غیر قانونی کارگاههای تاکسیدرمی و
مراکزفروش غیر قانونی حیوانات تاکسیدرمی شده ومراکز غیرمجازوتکثیروپرورش حیات وحش درحوزه استان مطابقبا ضوابط ومقررات مربوطه.
 
 • همکاری با معاونت نظارت و پایش درانجام سرشماری حیات وحش،نمونه برداری گونه های گیاهی وجانوری وتعدیل
جانوران وحشی آسیب رسان.
 
بيشتر