منو
بيشتر
متون عمومی
سال 1398  سال رونق توليد
تمامي حقوق وب سايت متعلق به سازمان حفاظت محيط زيست است
پرچم استان آذربایجان شرقی
logo
کیفیت

شاخص آلودگی هوای (میانگین 24 ساعت گذشته 8 صبح تا 8 صبح)

مورخه

Psi(2.5)Tabriz

وضعیت هوا

دو شنبه

 97/04/25
 

65

سالم

بيشتر