.
معرفی مدیران
1398/5/15 سه‌شنبه
سال 1398  سال رونق توليد
1398/5/15 سه‌شنبه
1398/1/22 پنجشنبه

1

دفتر مدیریت

قصاب زاده

بشارتی

33346612

33364547

2

معاون محیط طبیعی

 غنی پور

33368265

3

معاون محیط انسانی

حسینی قمی

33369680

4

معاون توسعه مدیریت و منابع

بابائی

33360612

5

رئیس اداره روابط عمومی

قاسم زاده

33357757

6

رئیس اداره حراست

اکبری

33356134

7

رئیس اداره محیط طبیعی

موحدیان

33346613

8

رئیس اداره حقوقی

نجفی

33351877

9

رئیس اداره تبریز

اشتری

33349476

10

ذیحساب

خطیبی

33360613

11

رئیس اداره بازرسی

بشیری

33374435

12

رئیس اداره برنامه ریزی و منابع

رحیم اوغلی

33357756

13

رئیس اداره آموزش

خانم پرتونیا

33368265

14

رئیس اداره امورمالی

کارشناس مسئول اداره امور اداری

سرپرست اداره پشتیبانی، فنی و مهندسی

اقبالی

قربانی

طاهری

33360614

* * * سال 1398  سال رونق تولید * * *