تاریخچه


1398/1/22 پنجشنبه

1 دفتر مدیریت بشارتی
سبحانی فر
33346612
33364547
2 معاون محیط طبیعی  غنی پور 33368265
3 معاون محیط انسانی فدای دیزناب 33369680
4 معاون توسعه مدیریت و منابع بابائی 33360612
5 رئیس اداره روابط عمومی قاسم زاده 33357757
6 رئیس اداره حراست اکبری 33356134
7 رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش موحدیان 33346613
8 رئیس اداره حقوقی نجفی 33351877
9 رئیس اداره تبریز اشتری 33349476
10 ذیحساب سوداگری 33360613
11 رئیس اداره مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات بشیری 33374435
12 رئیس اداره برنامه ریزی و منابع رحیم اوغلی 33357756
13 رئیس اداره آموزش خانم پرتونیا 33368265
14 رئیس  اداره پشتیبانی، فنی و مهندسی

رییس  اداره امورمالی

طاهری

اقبالی
33360614
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها