متون عمومی
1393/5/21 سه‌شنبه

041-333434513

معاون فنی اداره کل

دکتر میر محسن حسینی قمی

041-33343513

معاون نظارت و پایش اداره کل

دکتر حسن عباس نژاد

041-33343513

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل

مهندس جمال بابایی

بيشتر