متون عمومی
1391/12/21 دوشنبه معاونت محیط زیست انسانی
معاونت محیط زیست انسانی:

به لحاظ و ظایف محوله در حوزه اداری معاونت محیط انسانی و نحوه اجرای ضوایط زیست محیطی و ارائه خدمات به ارباب رجوع معاونت مذکور از بخشهای  ارزیابی زیست محیطی،بررسی آلودگی آب و خاک،بررسی آلودگی هوا ،آزمایشگاه تشکیل شده است.