منو
بيشتر
متون عمومی
کیفیت

شاخص آلودگی هوای (میانگین 24 ساعت گذشته 8 صبح تا 8 صبح)

مورخه

Psi(2.5)Tabriz

وضعیت هوا

دو شنبه

 97/04/25
 

65

سالم

بيشتر