متون عمومی
کیفیت

شاخص آلودگی هوای (میانگین 24 ساعت گذشته 8 صبح تا 8 صبح)

مورخه

Psi(2.5)Tabriz

وضعیت هوا

سه شنبه

 97/03/01
 

43

پاک

بيشتر