متون عمومی
کیفیت

شاخص آلودگی هوای (میانگین 24 ساعت گذشته 8 صبح تا 8 صبح)

مورخه

Psi(2.5)Tabriz

وضعیت هوا

دو شنبه

 96/08/29

105

ناسالم برای گروههای حساس

بيشتر